Przetargi

Ogłoszenie

Przetarg na remont tarasu i elewacji południowej budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Otwocku ul. Filipowicza 9.
Składania: 29.04.2011, godz. 10.00
Otwarcia: 29.04.2011, godz. 10.30
Treść:  
Ogłoszenie (plik .pdf - 84 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - dokument (plik .pdf - 144 KB)

Załączniki:

Formularz cenowy (plik .pdf - 81 KB)

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. (plik .pdf - 46 KB)

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (plik .pdf - 52 KB)

Wykaz robót potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (plik .pdf - 49 KB)

Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (plik .pdf - 50 KB)

Wzór umowy (plik .pdf - 114 KB)

Dokumentacja projektowa (plik .zip - 37 MB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (plik .pdf - 1,4 MB MB)

Przedmiar robót (plik .pdf - 245 KB)ModyfikacjaOtwock, dnia 14 kwietnia 2011 r.Znak sprawy: LO 341.1.2011Dotyczy przetargu nr LO 341.1.2011 na "Remont południowego tarasu i balkonu wraz z remontem elewacji południowej budynku" .

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku w 05-400 Otwock ul. Gen. Filipowicza 9

na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz.759 z póź.zm) uzupełnia dokumenty :
1.Dokumentacja projektowa ( wyciąg) dot: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w części tarasowej od strony południowej.

Dokumentacja projektowa (plik .zip - 9,3 MB)

2.Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dot: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w części tarasowej od strony południowej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (plik .pdf - 1,4 MB MB)

3.Przedmiar dot: wymiany okien w tarasie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w części tarasowej od strony południowej.

Przedmiar robót (plik .pdf - 175 KB)

Zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Dyrektor
mgr Wojciech Dziewanowski

Pytanie

W jakiej wysokości należy naliczyć podatek Vat do składaniea oferty w przedmiotowym postępowaniu?

odpowiedź

OGŁOSZENIE WYNIKÓW