SZKOLNY KONKURS - "Ciekawe przypadki z życia kompozytorów chemików"

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. Ciekawe przypadki z życia kompozytorów chemików

 3. Przewodniczącą Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją jest mgr Elżbieta Rybka - wicedyrektor szkoły.
  W skład Komisji wchodzą również:

  mgr inż. Ewa Trojan - nauczyciel chemii,

  mgr Sylwia Czarnecka- nauczyciel informatyki

 4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią jako nauką oraz propagowanie dokonań naukowych znanych chemików.

 5. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 21 grudnia 2012 r.

 6. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie laureatów odbędzie się w styczniu 2013r.

PRZEBIEG KONKURSU


 1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej "Ciekawe przypadki z życia kompozytorów chemików".

 2. Prezentacje muszą zawierać materiał fotograficzny, część opisową oraz webgrafię, literaturę.

Szczegóły techniczne


 • Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point

 • Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

 • Prace należy dostarczyć na płycie CD, DVD.

 • Nośnik (płyta CD), na którym biedzie zapisana prezentacja należy umieścić w zaklejonej kopercie i dostarczać osobiście do nauczycieli chemii lub zostawić w sekretariacie szkoły.

 • Do pracy należy dołączyć informacje: imię, nazwisko autora, klasa.

 • Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

KRYTERIA OCENIANIA

 1. Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Ogólne wrażenie estetyczne.

NAGRODY:

Na uczestników czekają ciekawe nagrody. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, laureaci otrzymają dyplomy i upominki. Każdy uczestnik otrzyma ocenę za pracę dodatkową z chemii.

UWAGA:

 1. Prace wykonane zbiorowo lub oddane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszone na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 4. Podanie danych osobowych w opisie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają panie Ewa Trojan, Elżbieta Rybka,